Apps精品导购
返回
首页

         互联网上最大的公司没有忘记向你提供网上办公的功能。          GoogleDocs是一个很好的方式来在线存储和共享所有你的重要文件在。          如何通过您的iDevices来访问GoogleDocs呢?当然你可以通过Safari去GoogleDocs并阅读你储存在那里的文件。         但是一些应用程序将其带到了一个新的水平,你是否想试试呢?         在这个苹果I派党的小编们为你精心准备的精品导购里,你会发现那些应用软件最大限度满足你的手机想上GoogleDocs的需求。

37.87 MB
iPad

34.25 MB
iPad

11.15 MB
iPhone

70.13 MB
Universal

27.28 MB
Universal

27.26 MB
Universal

18.74 MB
iPhone

18.65 MB
iPad

29.58 MB
Universal

10.78 MB
iPhone