Apps精品导购
返回
首页

        iPhone上原本就有一个非常有用的联系人管理应用程序,然而你可能会发现它根本不够你用。         你为自己的公司按照自己的工作流管理分类管理?         想对分组中的联系人发邮件?         想备份联系人列表到电脑或者其他设备上?         内置的iPhone应用程序对这些问题就有非常大的限制!         这时候苹果I派党的小编们为你准备的下面的应用程序就派上用场啦!         从添加,编辑和删除联系人,备份联系人列表到进行分组群发大量电子邮件,以下的精品导购将帮助你更好的管理你的联系人

57.16 MB
Universal

673.74 KB
iPhone

4.47 MB
iPhone

1.65 MB
iPhone

26 MB
iPhone

515.98 KB
iPhone

133.85 KB
iPhone

1.45 MB
iPhone

237.74 KB
iPhone

12.85 MB
iPhone

11.86 MB
iPhone

968.98 KB
iPhone